Monday, May 16, 2016

NCSC Duty List T2W9 C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 9  [17 May 2016 ~ 20 May 2016] –
Lower Sec: Group A
Upper sec: Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Nicholas & Li Xian
Team 2: Jia Yi & Yi Lin


Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Casey & Kyrene
Field Area: Zi Yang, Yi Ning &  Joven
Parade Square: Yu Ting, Yeow Kang & Wen Yi

CWO: Miki

Upper Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Eunice & Ryan
Team 2: Chu Hou & Reagan

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Yurika
Field Area: Zi Yang, Kia Kiat & Jin Ying
Parade Square: Ian, Rachelle & Alicia

NCSC Duty List T1W7

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 1 Week 7 [12 th  Feb 2018 – 16 th  Feb 2018] Morning Duty: Group 3 ...