Sunday, January 24, 2016

NCSC Duty List T1W4 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 4 [25th Jan 2016 ~ 29th Jan 2016] – 
Lower Sec: Group B
Upper sec: Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Andrea & Damien
Team 2: Quek Xiang & Cheryl

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Shu Juan & Katherine
Field Area: Gavin, Zu Wei & Adriel
Parade Square: Felecia, Xin Yi & Joanna

CWO: Yuki & Shu Min

Upper Secondary

Patrolling ICs: 
Team 1: Reagan & Charlotte
Team 2: Hui Ling & Si Hui


Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Ian & Yi Xuan
Field Area: Crystal, Yi Yong & Emily
Parade Square: Cheryl, Jin Ying & Genevieve

CWO: Sandy


NCSC Duty List T3W8

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 8  [14 th  August 2017  – 18 th  August 2017] Morning Duty: Gro...