Sunday, August 4, 2013

NCSC Duty list T3W6 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 2 [5th August 2013 ~ 7th August 2013] –
Lower Sec: Group 3
Upper sec: Group B

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Yi Xuan Jr. & Celine
Team 2: Hui Xuan & Xin Ru


Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Glen & Jason
Field Area: Kia Kiat & Jasmine
Parade Square: Zi Yang & Gilbert
ISH – Library: Hui Qing & Jewell

CWO: Sandy & Xue Ying

Upper Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Chelsey & Zhi Cheng
Team 2: Yi Jie & Siew TingCanteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Si Xuan & Hui Wen
Field Area: En Rui & Chua Ming
Parade Square: Elton & Hui Xian
ISH – Library: Ryan, Genevieve & Wei Ling

CWO: Ramond & Alzena

NCSC Duty List T1W8 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 1 Week 8 [20 th  Feburary 2018- 23 th  Febuary 2018 ] Lower Secondary C...