Sunday, April 28, 2013

New Grouping List 2013

*Councillors, here are your new groupings for duty deployments, please look through and take note of the changes.Group 1
Sec 2 Class

Grace 2A

En Ci 2A

Sze Qi 2A

Xiang Yin 2E

Gilbert 2G

Jason 2G

 Yi Xuan  2D

Ivan  2H
Sec 3

Yi Jie  3A

Zhi Cheng 3C

Alzena 3C

Gabriel  3D

Winston  3E

Shermaine 3H
Sec 4 

Jia Ning  4A

Hui Yi  4B

Kimi  4E

Shi Hui  4F

Qi Hui 4G

Thaddaeus 4G

Wei Ying  4B

Georgia  4E

Group 2

Sec Two Class
Jovan 2A

Jewell
Xue Jun
2A
2A


Hai Ting 2B

Darren  2F
Meng Wee 2G
Sherlyn Jr 2H
Sec Three
Yong Zhi 3A
Shi Jun 3C

En Rui  3D

Si Xuan 3C

Hui Wen  3H

Hui Xian 3A

Geneveive  3E
Sec Four

Wang Piao 4A


Hui Qi 4B

Jia Suan  4E

Soo Zhen 4E

Seri 4E


Mei Chun 4G

Afiqah  4G

Joel 4I
Group 3


Sec Two  Class
Zhi Hao 2B

Celine 2C
Xue Ying
Sarah
2D
2D

Li Lin
Michelle
2D
2D

Jasmine 2F
Sec Three
Feng Ju 3A

Chelsey  3B

Zhen Ning  3C


Evangel 3C

Ramond 3G

Yan Yun 3H


Ryan  3I


Siew Ting  3J
Sec Four

Sebestian  4B


Alicia 4D


Jasling  4E


Sofea 4F


Hafizh 4G
Choon Lei 4H

Yang Jie  4J
Group 4

Sec Two  Class

Alvan  2C
   Jun Rong  2C
Manita
Xin Ru
2G
2G


Yu Jia  2F
Yong Li  2F
Charmaine 2H
Sec Three
Wisely  3H

Cindee3A


Chua Ming 3A

Elton  3E
Wen Ni  3F


Wei Ling 3F

Afrina 3H


David JR 3B
Sec Four 
Jolene 4B

Shu Yan 4C

Yang Hou 4D
Sherlyn 4F
Yi Si 4G

Lu Wen  4I
Glenn  4J


NCSC Duty List T2W10 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 2 Week 10 [2 1 st  May 2018 - 25 th  May 2018 ] Lower Secondary Cantee...