Sunday, March 31, 2013

NCSC Duty list T1W2 C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 2 [1st Apr 2013~5th Apr 2013] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs: Hai Ting, Yu Jia

Staircase Duty:
Near Council Room: Manita, Xin Ru, Meng Wee
Near Canteen Girls’ Toilet: Li Lin, Michelle, Grace

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Jewell, Xue Jun, Celine
Near the Field: Yong Li, Sherlyn Jr.
Near the Quadrangle: Xiang Yin, Alvan

Upper Secondary

Patrolling ICs: Jasling, Ramond, Glenn

Staircase Duty:
Near Council Room: Mei Chun, Seri, Ryan
Near Canteen Girls’ Toilet: Wisely, Zhi Cheng, Cin Dee

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Shu Yan, Gabriel, Si Xuan
Near the Field: Hui Yi, Wang Piao, Yi Jie, David Jr.
Near the Quadrangle: Choon Lei, Qi Hui, Soo Zhen, Geneveive

NCSC Duty List T1W3

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 1 Week 3 [15 th  Jan 2018 – 19 th  Jan 2018] Morning Duty: Group 3 ...