Sunday, September 23, 2012

T4W3 Duty list C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 4 Week 3 [24th Sep 2012~28th Sep 2012] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs: Shi Jun, Elton

Staircase Duty:
Near Council Room: Wen Ni, Jun Rong
Near Canteen Girls’ Toilet: Genevieve, En Ci

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Yong Zhi, Ivan
Near the Field: Cin Dee, Li Lin, Chelsey, Shermaine
Near the Quadrangle: Hui Wen, Manita, David Jr, Darren

Canteen between the stalls:
Councilors: Siew Ting, Xiang Yin

Upper Secondary

Patrolling ICs: Jia Ning, Joel

Staircase Duty:
Near Council Room: Jolene Tan
Near Canteen Girls’ Toilet: Jia Suan

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Yong Xuan
Near the Field: Wang Piao, Mei Chun, Soo Zhen
Near the Quadrangle: Yang Jie, Hafizh, Sofea

NCSC Duty List T1W7

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 1 Week 7 [12 th  Feb 2018 – 16 th  Feb 2018] Morning Duty: Group 3 ...