Sunday, July 29, 2012

NCSC Duty list T3W6 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 6 [30th Jul 2012~3rd Aug 2012] Group 1

Lower Secondary

Patrolling ICs: Winston, Gilbert

Staircase Duty:
Near Council Room: Wei Ling, Jasmine
Near Canteen Girls’ Toilet: Yan Yun, Xue Ying

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Alzena, Zhen Ning, Hai Ting
Near the Field: Hui Xian, Jewell, Si Xuan, Sherlyn Jr.
Near the Quadrangle: En Rui, Yong Li, Afrina, Celine

Canteen between the stalls:
Councilors: Feng Ju, Zhi Xiong

Upper Secondary

Patrolling ICs: Qi Hui, Choon Lei

Staircase Duty:
Near Council Room: Sherlyn
Near Canteen Girls’ Toilet: Angela

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Yi Si
Near the Field: Sebastian, Wei Ying, Yang Hou
Near the Quadrangle: Afiqah, Marcus, Shu Yan

NCSC Duty List T1W7

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 1 Week 7 [12 th  Feb 2018 – 16 th  Feb 2018] Morning Duty: Group 3 ...