Sunday, January 29, 2012

* Be punctual. For those doing Shift 2, please be on time for duty at 10.25am. *

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 3 [30th January- 3rd February 2012] Group 3

Lower Secondary

Patrolling ICs: Yi Jie, Genevieve

Staircase Duty:
Near Council Room: Feng Ju
Near Canteen Girls’ Toilet: Zhen Ning

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Gabriel
Near the Field: Shi Jun, Chua Ming, Shermaine
Near the Quadrangle: Wisely, En Rui, Yong Zhi

Canteen between the stalls:
Councilors: Yan Yun

Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs: Afiqah, Yi Si

Staircase Duty:
Near Council Room: Thaddaeus
Near Canteen Girls’ Toilet: Jia Suan

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Beatrice Lee
Near the Field: Sherlyn, Tun Yang, Andrea
Near the Quadrangle: Basyirah, Jolene, Beatrice Wee

Shift 2:

Patrolling ICs: Glenn, Wei Ying

Staircase Duty:
Near Council Room: Hazik
Near Canteen Girls’ Toilet: Lyon

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Angela
Near the Field: Shi Hui, Jenna, Sofea
Near the Quadrangle: Soo Peng, Joel, Yi JiaNCSC Duty List T1W7

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 1 Week 7 [12 th  Feb 2018 – 16 th  Feb 2018] Morning Duty: Group 3 ...